ขายด่วน โรงแรม ห้องพัก ใกล้โรบินสันสระบุรี ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี

ขายด่วน โรงแรม ห้องพัก ใกล้โรบินสันสระบุรี ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี

.

.

ขายโรงแรมใกล้โรบินสัน ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี ทําเลทองของจังหวัดสระบุรี

.
เปิดกิจการมาแล้ว 6 ปี
ประกอบไปด้วยตัวตึก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,920 ตร.ม ขนาดที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน 38 ตรว
– ร้านอาหาร พื้นที่ใช้สอย 118 ตร.ม.
– ร้านกาแฟ พื้นที่ใช้สอย 27 ตร.ม.
– พื้นที่ด้านหลังมี 3 งาน 72 ตร.วา ปัจจุบันปล่อยเช่า พื้นที่ตรงนี้สามารถสร้างตึกเพิ่มได้อีก 1 หลัง ทําห้อ
พักได้ประมาณ 50-60 ห้อง)
.
รายละเอียดห้องพัก
– มีทั้งหมด 59 ห้อง แบ่งเป็นห้องพักเตียงคู่ 14 ห้อง ห้องพักเตียงเดี่ยว 45 ห้อง
– ขนาดห้อง 4×6.5 เมตร
– โรงแรมอยู่อยู่ใกล้แหล่งความเจริญ
– ห่างโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สระบุรี 500 เมตร
– ห่างไทวัสดุ 600 เมตร
– ห่างสถานีรถไฟความเร็วสูง 800 เมตร
– ห่างโฮมโปร 1 ก.ม.
– ห่างศาลากลางศูนย์ราชการ 1.5 ก.ม.
.
ใกล้คลองน้ำขนาดใหญ่ คลองเพรียวและสะพานรัตนมรรคา เป็นแลนด์มาร์คสระบุรี โดยในอนาคตพื้นที่รอบๆ สถานีรถไฟความเร็วสูงจะพัฒนาให้เป็นเมืองใหม่ มีโรงแรม 5 ดาว, โรงพยาบาล, ศูนย์ประชุม และอื่นๆอีกมากมาย
.
เจ้าของอายุเยอะแล้วจึงอยากส่งต่อกิจการ ในราคา 82 ล้านบาท
.
สนใจติดต่อสอบถาม
คุณประนอม 083-782-3594
.
.
——————————
Selling a hotel near Robinson Saraburi and high-speed train station, good location,golden location of Saraburi province.
 
It’s been open for six years.
Including a 4-storey building with 1,920 sqm of living space. 2 rai 2 ngan 38 squarewa
.
– Restaurant has 118 sqm of living space
– Cafe has 27 sqm of living space
– The area behind 3 units 72 sq.wah. is currently leased (this area can build an additional rooms about 50-60 rooms).
.
Room Details
– There are 59 rooms in total, divided into 14 twin bed rooms and 45 single bed rooms.
– Room size 4×6.5 meters
.
The hotel is close to the prosperity area.
– 500 meters away from Robinson Lifestyle Saraburi
– 600 meters away from Thai Watsadu department store
– 800 meters away from the high-speed train station.
– 1 km away from Homepro
– 1.5 km away from Government Center City Hall
.
near a large canal, Priew Canal and Rattanamankha Bridge which is a landmark in Saraburi. in the future, the surrounding area
.
The high-speed train station will evolve into a new city which have 5-star hotels, hospitals, conference centers, etc.
.
The owner is already very old and want to pass on the business for 82 million baht.
.
If Interested, please contact to Mr. Pranom number 083-782-3594
.
—————————-
卖一家旅馆在鲁宾逊北标府和高速火车驻地附近,好地点,北标府省的金 黄地点。
.
开放了六年。
包括一个4层大厦与1,920 平方米生存空间。
– 餐馆有118平方米生存空间
– 咖啡馆有27平方米生存空间
– 后面区域在3个单位 72 平方哇。当前被出租(这个区域可能修建
  另外的房间大约50-60个房间)。
.
房间细节
– 有 59个房间总共,被划分成14 间成对床屋子和 45 间单人床屋子。 
– 房间大小 4×6.5 米
– 旅馆靠近繁荣的源泉
– 500 米外从鲁宾逊生活方式北标府
– 600 米外从泰 Watsadu 百货商店
– 800 米外从高速火车驻地。
– 外1公里从 Homepro
– 外1.5 公里从政府中心市政厅
.
在一条大运河附近,  Priew 运河和是一个地标在北标府的 Rattanamankha 桥梁。在将来,周边地区
.
高速火车驻地将转变成有5星旅馆、医院、会议中心等等的一个新的城 市。
.
所有者已经是非常老并且想要传递事务为82百万个泰铁。
.
如果感兴趣,请联系 Pranom 先生电话号码:083-782-3594
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar